برگزاری ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی: «نظام بانکی در خدمت تولید»

به گزارش روابط عمومی مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی، در ادامه برگزاری پنج همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ششمین همایش سالانه با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد این همایش سالانه ...