ویژه نامه دوم اقتصاد مقاومتی فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان


دانلود

شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی


دانلود

تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی


دانلود

بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی


دانلود

اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن


دانلود

بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران


دانلود

تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی)


دانلود

اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی


دانلود

تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل


دانلود

آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی


دانلود

حامیان و همکاران